Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY
1.1 Predávajúcim je spoločnosť Fragment, študentská firma, adresa: Jesenského 836, 980 61
Tisovec, tel. +421 915 063 339, e-mail: fragment.egt@gmail.com (ďalej len
predávajúci).
1.2 Študentskú firmu Fragment zastrešuje nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko, n.o, Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava-Staré mesto.
1.3 Študentská firma Fragment nie je platcom DPH, a zároveň je fiktívnou firmou.
1.4 Kupujúcim je každá fyzická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom
kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy výrobku, ktorý predávajúci ponúka.
1.5 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

2. OBJEDNÁVANIE
2.1 Výrobok môže kupujúci objednávať nasledovne prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho.
2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný výrobok a zaplatiť za výrobok dohodnutú cenu.
2.3 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo výrobok v dohodnutej cene podľa objednávky.
2.4 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 2 hodín od objednania výrobku bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný výrobok uhradená, predávajúci pošle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.
2.5 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný výrobok. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný výrobok alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí.
Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

3. CENY
3.1 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu výrobku podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Balné je zahrnuté v cene dopravy.

4. PLATBY
4.1 Platiť za tovar môže kupujúci prevodom na účet predávajúceho.
4.2 Predávajúci potvrdí prijatie objednávky, zašle platobné údaje, potvrdí prijatie platby a informuje kupujúceho o odoslaní výrobku e-mailom.
4.3 Platba je možná iba v EUR.
4.4 Dodací list posiela predávajúci kupujúcemu cez mailovú adresu.

5. DODACIE PODMIENKY
5.1 Dodacia lehota na výrobok v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 7 pracovných dní od prijatia platby, maximálna doba dodania je do 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky alebo e-mailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku.

6. DORUČENIE TOVARU
6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu výrobku spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke: a) osobne od člena našej firmy, b) Slovenskou poštou alebo kuriérskou spoločnosťou
6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie
dodávky sa považuje dodanie výrobku na určené miesto.
6.3 Výrobok je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní výrobku skontrolovať neporušenosť zásielky.
6.4 Dodací list dostane kupujúci formou e-mailu.
6.5 Za výrobok zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Výrobok sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
6.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného výrobku kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového výrobku kupujúcemu až po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY
7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od
vybavenej objednávky (podľa zákona č. 102/2014 Z. z.) ;od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
7.2 Výrobok na vrátenie musí byť: a) nepoškodený, b) kompletný, neotvorený c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.
7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť výrobok podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:
a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej
objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
b) zaslať výrobok naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa
odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného výrobku
(predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru
počas prepravy),
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením výrobku (poštovné, poistenie, ...).
7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného výrobku je predávajúci povinný:
a) prevziať výrobok naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa obdŕžania výrobku
celú cenu zaplatenú za výrobok, okrem poplatku za dopravu.
7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto
Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a výrobok bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE
8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný výrobok v internetovom obchode predávajúceho je dátum spotreby, ktorý je napísaný na produkte. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložený dodací list).
8.3 Reklamovaný výrobok je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s výrobkom zaslať aj popis vady.
8.4 POSTUP REKLAMÁCIE:
8.4.1. Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.
8.4.2. Poslať produkt späť na adresu firmy predávajúceho.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
9.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky výrobku či
zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako "ZOOÚ"). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky.
9.2 Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu:
meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu výrobku, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia výrobku.
9.3 Zákazník má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v
súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:
Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho požadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracovania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho
osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych
osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú
predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k
porušeniu zákona,
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:
a) spracovávaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracované na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

10. ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE
10.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

V Tisovci, dňa 03. 12. 2021

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Riadne spracovanie Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou samozrejmosťou, preto by sme Vám radi poskytli podrobné informácie predovšetkým o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte v súvislosti so spracovaním osobných údajov, ale aj ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať.
Vaše osobné údaje neposkytujeme mimo firmy Fragment š.f., okrem prípadov, ak si prajete odovzdať Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, kedy na to máme Váš súhlas, a v prípade, že nám to ukladá právny predpis alebo nás na to oprávňuje alebo ak ide o náš oprávnený záujem.
Prosím, prečítajte si nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme koncipovali tak, aby bol pre Vás tento dokument čo najviac prehľadný a praktický.
Pokiaľ by Vám po prečítaní tohto dokumentu bolo čokoľvek nejasné alebo by ste si neboli niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. V týchto prípadoch sa na nás môžete obrátiť písomne na e-mailovej adrese fragment.egt@gmail.com alebo na adrese Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, 98061 Tisovec.

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?
Prevádzkovateľom osobných údajov je vždy tá spoločnosť, ktorej boli osobné údaje poskytnuté a ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.
Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Fragment š.f. so sídlom Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, 98061 Tisovec.
Svoje práva môžete uplatniť písomne poštou alebo e-mailom na týchto kontaktoch:
Adresa: Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, 98061 Tisovec
E-mail: fragment.egt@gmail.com

Čo je to spracúvanie osobných údajov a aké pojmy sú so spracovaním spojené?
Úvodom by sme Vás radi oboznámili so základnými pojmami, ktoré sú uvedené v tomto dokumente a ktoré Vám pomôžu lepšie tomuto dokumentu porozumieť.
Osobný údaj - akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, emailová adresa, IP adresa a pod.
Dotknutá osoba - fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú.
Spracúvanie osobných údajov - činnosť, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva s osobnými údajmi.
Prevádzkovateľ - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa.
Sprostredkovateľ - fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre sprostredkovateľa v jeho mene.
Účel - dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje.
Osobitné kategórie osobných údajov - citlivý osobný údaj, ktorý má špecifický charakter, ako napr. údaje o zdravotnom stave alebo biometrický údaj umožňujúci identifikáciu osoby.
Oprávnený záujem - záujem prevádzkovateľa alebo aj iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracúvania osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby, napríklad keď je dotknutá osoba zákazníkom prevádzkovateľa.
Profilovanie - akékoľvek automatické spracúvanie osobných údajov, ktoré je používané s cieľom vyhodnotiť konkrétne osobné podmienky, napríklad správanie sa na internete a pri online nákupe.
Cookies - malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača v počítači užívateľa a sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok ako je napríklad prihlasovanie a často sa využívajú aj na sledovanie správania užívateľov na webe, ich využívanie je možné zakázať vo väčšine internetových prehliadačov.
Príjemca - fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytované.
Produkt - akýkoľvek z produktov, ktoré Vám ponúkame na našej web stránke.
Služby - akékoľvek služby, ktoré poskytujeme na našej web stránke, vrátane poskytovania zákazníckej podpory on-line.

Aké osobné údaje spracúvame?
Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby a zákaznícku podporu, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy.
Spracúvame najmä tieto kategórie osobných údajov:
Základné identifikačné údaje
Ide o meno, priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu.
Kontaktné údaje
Medzi kontaktné údaje patrí e-mail, telefónne číslo, dodacia a fakturačná adresa.
Informácie o využívaní našich služieb
Medzi tieto informácie patria informácie o službách, ktoré ste u nás zakúpili, pričom na základe týchto informácií Vám môžeme odporučiť iné vhodné služby.
Transakčné údaje
Ide výlučne len o informácie o platbách za naše služby.

Na aké účely spracúvame osobné údaje?
Osobnú údaje spracúvame:
- bez potreby Vášho súhlasu,
- s Vašim súhlasom.
Spracúvanie bez potreby Vášho súhlasu:
Spracúvanie na základe zmluvy
Vaše osobné údaje spracovávame na účely uzavretia zmluvy medzi Vami, ako našim objednávateľom a potencionálnym zákazníkom a nami, ako predávajúcim, pri nákupe našich služieb. V takom prípade sú spracúvané osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy. Ide najmä o plnenie predmetu zmluvy, zákaznícku podporu, správu zmluvy a evidenciu účastníkov.
Pre tento účel je poskytovanie Vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej následnú správu. Bez týchto údajov by sme neboli schopní zmluvu s Vami uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce povinnosti a práva.
Spracúvanie na základe oprávnených záujmov
Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je:
- informovať Vás o novinkách týkajúcich sa správy Vašej zmluvy a ponúkať Vám služby prevádzkovateľa,
- obhajoba právnych nárokov.
Spracúvanie pre štatistické účely
Po ukončení Vašej zmluvy a uplynutí času, na ktorý uchovávame osobné údaje, sú osobné údaje ďalej spracúvané na štatistické účely, a to v anonymizovanej podobe.
Spracúvanie s Vašim súhlasom:
Používanie cookies
Cookies používame len s Vašim súhlasom. Zabrániť používaniu cookies stačí, keď si pred návštevou web stránky vo svojom prehliadači spustíte funkciu Súkromné prehliadanie. V takom prípade je však možné, že sa Vám niektoré časti web stránky nebudú zobrazovať správne, jej prezeranie bude pre Vás zložitejšie a nebude sa Vám zobrazovať obsah zodpovedajúcich práve Vašim potrebám.

Akú dobu máme uložené Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania Vašej zmluvy, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou, uchovávame Vaše osobné údaje nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu až 1 rok, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi.
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Odkiaľ osobné údaje získavame?
Osobné údaje získavame:
- priamo od Vás pri uzatvorení a v priebehu trvania zmluvy a pri plnení zmluvy,
- priamo od Vás odoslaním kontaktného formuláru,
- od iných osôb, ktorým ste na to dali súhlas.
Používame automatizované spracovanie Vašich osobných údajov?
Radi by sme Vás informovali, že v rámci poskytovania našich služieb nepoužívame tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie.

Aké práva máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov?
Riadne spracovanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:
Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov
Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.
Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o Vašich právach ´, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu
Spracovávame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenil ste napríklad adresu bydliska? Informujte nás, prosím, a my osobné údaje opravíme.
Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
V niektorých zákonoch stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože napríklad prevádzkovateľ môže mať povinnosť, či oprávnený záujem, ak prevažuje nad Vašimi záujmami, si osobné údaje ponechať.
Právo na obmedzenie spracúvania
Ak si želáte, aby sme Vaše osobné údaje spracovávala výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali.
Právo na prenosnosť údajov
Ak si želáte, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdávame Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu.
Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie
Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu.
Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu.
Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov
Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vaším podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Kde môžete práva uplatniť a je ich uplatnenie spoplatnené?
Jednotlivé práva môžete uplatniť u Fragment š.f., a to emailom na adresu fragment.egt@gmail.com alebo písomne na korešpondenčnú adresu Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, 98061 Tisovec.
Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti o poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo z tohto dôvodu účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.
Za ako dlho môžete očakávať odpoveď?
Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme informovať.

Kto môže mať prístup k Vašim údajom?
K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ a môžu mať tiež aj zmluvní sprostredkovatelia, a to predovšetkým poskytovatelia IT služieb.
Napríklad môže ísť o externé spoločnosti spravujúce naše systémy, či iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov a tiež sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavania mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný čo najvyšší štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej republike.
Dodávatelia
Výkonom niektorých činností, ktoré majú za cieľ správu Vašej zmluvy či poskytovanie služieb v tejto súvislosti sme poverili externých dodávateľov, s ktorými máme uzatvorené korektné zmluvy o spracovaní osobných údajov, pričom pri ich výbere dbáme na to, aby spĺňali riadne opatrenia na ochranu a zabezpečenie Vašich osobných údajov.
Dodávateľmi sa na tieto účely rozumejú najmä poskytovatelia IT služieb.
Prehľad vybraných právnych predpisov upravujúcich problematiku osobných údajov
Európsky rámec:
- Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)
Národná legislatíva:
- Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)
- zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Kde nás môžete kontaktovať?
Ak máte k tejto informačnej povinnosti akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť u Fragment š.f. a emailom na adresu fragment.egt@gmail.com alebo písomne na korešpondenčnú adresu Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, 98061 Tisovec.
Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný. Stav ku dňu 13.12.2021.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.

Prihlásenie